Disclaimer

Privacy

Antwerp Maritime Academy | Hogere Zeevaartschool

Nederlandstalige versie

Alle informatie in deze e-mail en zijn bijlagen is vertrouwelijk en gericht aan de bedoelde geadresseerde(n). Indien u niet de bedoelde geadresseerde(n) bent, is elk gebruik ervan verboden. Gelieve de afzender dan wel onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail en zijn bijlagen te vernietigen. De afzender kan niet verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap door de elektronische transmissie. Deze e-mail is geen overeenkomst of instemming van welke aard ook, tenzij dit uitdrukkelijk anders hierin vermeld wordt.

 

Version française

Toutes les informations contenues dans cet e-mail et dans ses pièces jointes sont confidentielles et sont adressées uniquement au(x) destinataire(s) qu'elles concernent. Si vous n'êtes pas le(s) destinataire(s) concerné(s), toute utilisation de ces informations est interdite. Veuillez-en informer immédiatement l'expéditeur. Vous êtes prié, en outre, de détruire cet e-mail et ses pièces jointes. L’émetteur ne peut pas être tenu responsable d'une erreur ou d'une omission dans le contenu du message des suites de la transmission électronique. Cet e-mail ne constitue pas une convention, ni une approbation d'une quelconque nature, sauf si c'est explicitement stipulé.

 

English version

All the information in this email and its attachments is confidential and is intended solely for the named recipient(s). If you are not the named recipient(s), then any use of this email is prohibited. Please inform the sender immediately and delete this e-mail and all attachments. The sender cannot be held responsible for any errors or omissions in the content of this message, which may arise from electronic transmission. This e-mail is not a contract or agreement of any kind, unless otherwise expressly stated therein.