Wetenschappelijk onderzoek

student3

Overzicht

Onderzoek op de AMA gaat uit van interdisciplinaire vragen en aanpak. De AMA buit dit interdisciplinaire karakter uit, naast de evidente maritieme praktijkervaring, in nationale en internationale netwerken gaat AMA actief naar dergelijke netwerken op zoek. Dit onderzoek kan praktijkgericht of toegepast van aard zijn: praktijkgericht onderzoek ontstaat vanuit concrete vraagstellingen binnen de opleidings- en/of beroepspraktijk en streeft naar multidisciplinaire oplossingen die binnen diezelfde praktijk toepasbaar/bruikbaar zijn. Toegepast onderzoek vertrekt vanuit fundamentele wetenschappelijke kennis en gebruikt deze kennis in reële voorbeelden en situaties.

 

Praktijkgericht onderzoek is volwaardig onderzoek, dat voldoet aan alle academische tradities en vereisten maar dat zich dicht bij praktische vragen uit het werkveld bevindt.  In beide gevallen steunt de onderzoeker op academische denk- en werkvormen: een correcte experimentele setup, statistische benadering van gegevens, design engineering, objectieve enquêtering, vertrekken van een duidelijke onderzoeksvraag die opgesteld is volgens het SMART-principe. Academiseren is voor de AMA anderzijds geen proces waarbij we die praktische insteek laten vallen, wel een waarbij we onze onderzoeksmethodologische aanpak versterken en de bekomen inzichten verdiepen.

 

Inhoudelijk concentreert het onderzoek van de AMA zich op dit ogenblik voornamelijk op drie expertisepolen: (1) scheepsuitstoot en duurzaam maritiem transport, (2) de strijd corrosie en fouling, en (3) het opleiden van de maritieme officier voor de 21ste eeuw. Deze drie expertisepolen zijn nauw verweven met de twee bestaande opleidingen, en het gevoerde onderzoek vertrekt steeds vanuit concrete vragen en noden van het werkveld en wordt ook in samenwerking met bedrijfspartners uitgevoerd: onderzoek met bedrijven rond smart maintenance van motoren, detectie van corrosie van maritieme industriële installaties, het gebruik van alternatieve koolstofneutrale brandstoftypes voor de binnenvaart,…

Hoe?

Het structuurdecreet voorziet in België enerzijds professionele bachelors en anderzijds academische bachelors en masters. De opleiding Nautische Wetenschappen van de AMA bestaat uit een driejarige academische bachelor en aansluitend een éénjarige master, en sinds het academiejaar 2021-2022 wordt ook de opleiding Scheepswerktuigkunde een academische opleiding (Bachelor en Master). Hiervoor moet dezelfde accreditering behaald worden als deze van de universiteiten. Om de nodige ondersteuning te bekomen in dit academiseringsproces maakt de AMA deel uit van de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen). In 2003 heeft de Universiteit Antwerpen voor het eerst middelen uit haar eigen Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, vrijgemaakt voor het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de academisering van de hogescholen van de associatie.

 

Om de wetenschappelijke projecten van de AMA te financieren, zijn er verschillende subsidiekanalen waar onze onderzoekers gebruik van kunnen maken

  • In samenwerking met de Universiteit Antwerpen zijn er de BOF-academiseringsprojecten.
  • In de professionele bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde wordt vooralsnog onderzoek ondersteund via de gelden voor projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO onderzoeksproject).
  • Binnen de AMA bestaat de mogelijkheid om interne onderzoeksprojecten op te starten met financiering vanuit eigen onderzoeksmiddelen en/of fiscale recuperatie.
  • Ook de Europese Commissie stelt gelden ter beschikking van projecten (Europese Onderzoeksprojecten binnen de Horizon- en Interregprogramma's).

 

Een overzicht van de lopende projecten toont hoe die gelden worden ingezet in het lopende onderzoek.

 

Daarnaast bestaat er aan de Antwerp Maritime Academy de mogelijkheid om een doctoraat te behalen in de Nautische Wetenschappen. Deze graad wordt uitgereikt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

 

Contact

Dr. Marc Vervoort
Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek/Doctoraten
tel. 03-205 64 65
marc.vervoort@hzs.be

 

Dr. Olivier Schalm
Wetenschappelijk adviseur/Internationalisering
tel. 03-205 64 45
olivier.schalm@hzs.be

 

Dr. Geert Potters
Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek/Externe projecten
0496 208773
geert.potters@hzs.be
research@hzs.be

 

Ilse Bogaert
Coördinator Wetenschapscommunicatie
tel. 03-205.64.66
ilse.bogaert@hzs.be

 

Nuttige links