Kwaliteitsbeleid

De Antwerp Maritime Academy neemt een specifieke plaats in het Vlaamse onderwijslandschap in. We bieden unieke opleidingen aan die moeten voldoen aan (internationale) normen en eisen, gesteld door het onderwijs en de maritieme sector, en we houden daarbij permanent rekening met de vragen vanuit het werkveld.

Kwaliteitkenmerken

Kwaliteitskenmerken

 

Leerresultaten

De leerresultaten van de opleiding vormen een heldere en opleiding specifieke invulling van de internationale eisen met betrekking tot niveau, inhoud en oriëntatie;

  • Bachelor Nautische Wetenschappen

  • Master Nautische Wetenschappen

  • Bachelor Scheepswerktuigkunde

Het curriculum

Het curriculum van de opleiding sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied, houdt rekening met de ontwikkelingen in het werkveld en is maatschappelijk relevant. Het curriculum wordt jaarlijks bekeken. De basis voor onze opleidingen is de STCW conventie en Code, die de minimum eisen oplegt voor de vorming van zeevarenden.

 

De introductie van een doorgedreven cursus rond schepen die varen op gas is een voorbeeld van een belangrijke aanpassing die recent werd doorgevoerd. Bij de verschillende opleidingsonderdelen komen innovatieve onderwijsmethoden en gevarieerde activiteiten aan bod. Het eigen maken van kennis, vaardigheden en competenties door de student wordt op een brede manier geëvalueerd. Zoals de Codex Hoger Onderwijs in artikel II.141 het voorschrijft verwerven studenten daarmee de nodige beroepsgerichte en academische competenties

Docenten

De voor de opleiding ingezette docenten bieden de studenten optimaal de mogelijkheid om de leerresultaten te behalen. Docenten aan de AMA professionaliseren zich op 2 grote gebieden:

  • onderwijskundig
  • vaktechnisch.

Op de AMA wordt gedoceerd in het Nederlands, Frans en het Engels. Al onze docenten hebben een C1 niveau in de talen die niet hun moedertaal zijn. 


De beginnende assistenten volgen een opleiding bij ECHO, het expertisecentrum hoger onderwijs van de UA. Ook de andere initiatieven van ECHO, bijvoorbeeld namiddagsessies worden aan onze docenten aangeboden.


De AMA organiseert ook in house opleidingen en bezoeken voor een groep van medewerkers, zoals scheepsbezoeken en EHBO opleiding.


Om de evoluties in de maritieme sector op de voet te kunnen volgen nemen docenten deel aan internationale congressen en studiedagen die door gespecialiseerde instituten en organisaties ingericht worden. Enkele voorbeelden zijn IMLA-IMEC, IMLA-ICERS DNV-GL, Safety4sea…


Docenten houden zeer nauwe contacten met personeel van andere maritieme instellingen binnen Europa en organiseren uitwisselingen en peer evaluaties. Op deze manier leren docenten van de good practices van andere instituten. Docenten bekijken elkaars cursus, les en labo op een kritische manier en geven tips voor verbeteringen. Op deze manier draagt de school zorg voor een continue verbetering van het onderwijs, zowel intern als op locatie.

Voorzieningen en studiebegeleiding

De opleiding biedt de studenten adequate en gemakkelijk toegankelijke voorzieningen en studiebegeleiding.


Voor de opleidingen die de AMA biedt is zeer specifieke infrastructuur noodzakelijk. Naast gewone leslokalen beschikt de school over een groot aantal simulatoren voor navigatie, communicatie, scheepswerktuigkunde en ladingsoperaties. Verder maken ook praktijkopstellingen zoals een reddingsboot en scheepsmotoren deel uit van de infrastructuur.


Om nieuwe technieken en evoluties in de scheepvaart van de toekomst optimaal te kunnen integreren in het lespakket werkt de AMA aan uitbreiding en modernisering van de infrastructuur. Een volledig nieuwbouwproject wordt gerealiseerd, met veel ruimte voor simulatie- en praktijklokalen. Een samenwerking met de scheepvaarschool zorgt ervoor dat de scheepswerktuigkundigen de volgende jaren praktijklessen in hun werkplaats kunnen volgen. De bibliotheek en de computerklas hebben een nieuw tijdelijk onderkomen gekregen.

Actief deelnemen

De onderwijsleeromgeving stimuleert de studenten om een actieve rol te spelen in het leerproces en draagt bij tot een vlotte studievoortgang.


Er worden al heel veel verschillende leervormen gebruikt die de student activeren. Dit start bij initiatieven tijdens de theorielessen. Docenten maken bijvoorbeeld gebruik van interactieve platforms, voegen kleine case studies toe aan de lessen en nodigen gastsprekers uit. Heel wat labo’s maken gebruik van simulatoren, waarbij studenten mogelijke scenario’s oefenen. Sommige labo’s bevatten bezoeken aan scheepvaart gerelateerde instituten, waar studenten in gesprek kunnen gaan met de mensen uit het werkveld.


De scheepvaartinindustrie beweegt en evolueert continu. Nieuwe evoluties, technische ontwikkelingen en internationale wetgevingen komen aan bod tijdens de opleiding. De studenten komen in contact met deze veranderingen en de docenten motiveren hen tot levenslang leren.
Nieuwe ideeën rond innovatieve werkvormen zijn steeds welkom en kunnen via de studentenraad en de faculteitshoofden geïnitieerd worden.

Beoordeling

De beoordeling van studenten weerspiegelt het leerproces en concretiseert de beoogde leerresultaten. 

 

Elk opleidingsonderdeel heeft een gestructureerd en doordacht geheel van STCW-competenties en leerresultaten als fundament voor haar werking. Vooropgestelde competenties en leerresultaten maken de studenten duidelijk wat zij als afgestudeerden kennen en kunnen. Formatieve en summatieve toetsen worden ingezet om studenten tijdens het jaar feedback te geven en aan het eind van een afgesloten leerstofgeheel te beoordelen. Permanente evaluatie maakt binnen de AMA een essentieel onderdeel uit van het leerparcours. Studenten worden in de loop van hun studieloopbaan in toenemende mate aangespoord tot zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen werk.

 

Duidelijke informatie

De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fasen van de studieloopbaan. 


De student beschikt over een aantal zeer duidelijk informatiebrochures, de studiegids werd aangepast en de weg naar de studentenadministratie en studentenbegeleiding is zeer kort

Transparant

Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk.
Via deze weg geeft de AMA op een lezersvriendelijke manier weer hoe ze met de steun van alle belanghebbenden de kwaliteit binnen de hogeschool borgt.


In de regie staat de de PDCA-cyclus centraal, waarbij Plan – Do – Check – Act als een systematische, steeds voortdurende verbeterkringloop op alle in de organisatie lopende processen toegepast wordt.


Het rapport van de laatste instellingsreview die uitgevoerd werd door de NVAO is raadpleegbaar via https://www.nvao.net/nl/besluiten/hogere-zeevaartschool